การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงมีอยู่สองแบบคือ การต่อแบบขนานและการต่อแบบเพื่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 1.การต่อแบบขนานเป็นการนำหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงมาต่อเข้าด้วยกันแบบขนานหรือต่อพ่วงเข้าด้วยกันตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเพื่อช่วยในเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้า การต่อขนานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกำลังไฟฟ้าและเป็นลดต้นทุนในการติดตั้งหม้อแปลงที่มีกำลังจ่ายไฟสูง 2. การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้สามารถต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟสได้ แบ่งออกเป็นอีก 2 แบบ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงแบบหนึ่งเฟสสามตัวกับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงแบบสามเฟสหนึ่งตัว โดยมีวิธีการต่อทั้งขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิอยู่สองแบบ การต่อแบบเดลต้าโดยต่อขดลวดเข้าด้วยกัน ปลายขดลวดของหม้อแปลงตัวแรกเข้ากับต้นขดลวดของหม้อแปลงตัวที่สอง ปลายขดลวดของหม้อแปลงตัวที่สองเข้ากับต้นขดลวดของหม้อแปลงตัวที่สาม และปลายขดลวดของหม้อแปลงตัวที่สามเข้ากับต้นขดลวดของหม้อแปลงตัวที่หนึ่ง รวมกันแล้วจะได้วงจรแบบอนุกรมปิด และการต่อแบบวายโดยให้ปลายขดลวดของหม้อแปลงตัวที่หนึ่ง สอง และสามต่อเข้าด้วยกัน แล้วนำต้นขดลวดของหม้อแปลงทั้งสามต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
 


Comments
Leave a Reply