ประสิทธิภาพเป็นความสามารถในการทำงานของสิ่งๆ หนึ่ง ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงสามารถสังเกตได้จากสามตัวแปรหลักๆ คือ 1. โวลต์เตจเรกกูเลชั่น หรือ Voltage Regulation จะบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของขดลวดทุติยภูมิ เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าภายในหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแกนเหล็ก ลักษณะการพันของขดลวดทั้งสอง การอัดของแกนเหล็ก และที่สำคัญคือการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้านั้นๆ ทำให้การควบคุมแรงดันไฟฟ้าแตกต่างและทำให้เกิด Voltage Regulation 2. ความสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าหรือ Losses หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่สูญเสียพลังงานน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องกลไฟฟ้าที่มีมอเตอร์อยู่ภายในตัว เนื่องจากมอเตอร์จะต้องเคลื่อนที่ในขณะที่ทำการสร้างกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานขึ้นภายใน แต่หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจะมีเพียงสองจุดที่มีการสูญเสียคือ การสูญเสียขดลวดตัวนำไฟฟ้าและการสูญเสียแกนเหล็กและค่าสูญเสียจะคงที่ตลอดเวลา 3. ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ประสิทธิภาพของหม้อแปลงจะค่าเท่ากับอัตราส่วนของกำลังขาเข้าและขาออก หากแตกต่างกันมากแสดงว่ามีประสิทธิภาพต่ำ หากใกล้เคียงกันแสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า
 


Comments
Leave a Reply