พื้นฐานการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจะใช้หลักการของ ไมเคิล ฟาราเดย์ ซึ่งเป็นกฏพื้นฐานของการคำนวณและหลักการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้คำนวณการเคลื่อนที่และทิศทางการไหลเวียนของแม่เหล็กไฟฟ้าภายในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้า นักวิทยาศาสตร์ได้นำกฏพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์มาสร้างเป็นหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง สองข้อคือ กระแสไฟฟ้าสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้และการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากสนามแม่เหล็กภายในขดลวดทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ จากกฏทั้งสามอย่างข้างต้นนั้นจึงสามารถสรุปหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ดังนี้คือ พลังงานไฟฟ้าจะถูกส่งถ่ายไปยังวงจรของขดลวดปฐมภูมิที่อยู่ภายในหม้อแปลง โดยกระแสไฟฟ้าที่นำเข้ามาภายในขดลวดจะสร้างเส้นแรงแม่เหล็กหรือที่เรียกกันว่า flux และแรงแม่เหล็กขึ้นที่แกนเหล็กของหม้อแปลง กระแสไฟฟ้าที่ไหลเวียนภายในหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ทำงานมีขดลวดเคลื่อนที่สลับขั้วกันกลับไปมาด้วยอัตราเร็วที่เท่ากับความถี่ของกระแสไฟฟ้า จึงทำให้เส้นแรงแม่เหล็กตัดกับขดลวดและเกิดเป็นการเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ขดลวดทุติยภูมิแล้วจึงส่งพลังงานไฟฟ้าออกนอกหม้อแปลง
 


Comments
Leave a Reply